ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

อ.ก.ต.ป.น.

คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.)

1.นาย
รอง.ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ประธานกรรมการ
2.นางสาววีณา แสนโกศิก
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
รองประธานกรรมการ
3.นางดารารัตน์ นิคม
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.นายภิญโญ บุญมา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
5.นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
6.นางรจนา พ่วงพี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
7.นางรัตนา เสนาพิทักษ์
ผอ.บริหารงานบุคคล
กรรมการ
8.นางยุพิน พงษ์ปรีชา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9.นางวาริน นะริน
ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กรรมการ
10.นายปัญญา นิใจ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย
กรรมการ
11.นายณรงค์ ภาคภูมิ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองกงไกรลาศ
กรรมการ
12.นายภักดี จันทรปิติกุล
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองคีรีมาศ
กรรมการ
13.นายจอย น้อยผล
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองบ้านด่านลานหอย
กรรมการ
14.นายทองหล่อ คล้ายแท้
นายกสมาคมครูอำเภอกงไกรลาศ
กรรมการ
15.นายอดิศักดิ์ เคลือขอน
นายกสมาคมครูอำเภอคีรีมาศ
กรรมการ
16.นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มแม่น้ำยม/นายกสมาคมครูอำเภอเมือง
กรรมการ
17.นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ 
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
กรรมการ
18.นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
กรรมการ
19.นายประกิจ สีนวล
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลสองฝั่งยมสามัคคี
กรรมการ
20.นายอลงกรณ์ หงษ์ห้วย
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
กรรมการ
21.นายสุระพล เจ็กอยู่
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
กรรมการ
22.นายชูชาติ ขาวป้อม
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
กรรมการ
23.นายสมพงษ์ ขันอินทร์
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
กรรมการ
24.นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
กรรมการ
25.นายโสรส รอดประดอษฐ์
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน/นายกสมาคมครูอำเภอบ้านด่านลานหอย
กรรมการ
26.นายทองทศ ศรีนรา
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม
กรรมการ
27.นายไชยยศ ทองปากน้ำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
28.นางสมปอง ราษี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
29.นางสิรธญา แก้วเนย
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
30.นางสาวศรุชา นาคทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
31.นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
32.นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
33.นายไกรสร พรมลา
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
34.นางศรัญญารัตน์ พรมลา
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
35.นางสาวบุญยืน กันจิตร
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
36.นายไมตรี นาคประสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37.นางสาวจันทวรรณ ทองคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูล : อ.ก.ต.ป.น. เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1906

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.231.217.107
Online อยู่ : 6
วันนี้ 506
เมื่อวานนี้ 792
เดือนนี้ 506
ปีนี้ 2,902
รวมทั้งหมด 2,902
Record: 810 (30.05.2023)
( Counter 01-06-2023 )