ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

สพป.สุโขทัย เขต 1


..

 **********************************

.


..     ..


    

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2566(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอ จำนวน
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ก่อนประถม
ศึกษา
ประถม
ศึกษา
มัธยม
ศึกษา
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 31 ร.ร.
1 สาขา
854 4,411 391 5,656
อ.กงไกรลาศ 37 757 2,794 440 3,988
อ.คีรีมาศ 32 701 2,545 482 3,728
อ.บ้านด่านลานหอย 24 769 2,980 576 4,325
รวม 124 ร.ร.
1 สาขา
3,078 12,730 1,889 17,697
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด
อำเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 21 ร.ร.
1 สาขา
8 1 1 31 ร.ร.
1 สาขา
อ.กงไกรลาศ 24 13 0 0 37
อ.คีรีมมาศ 21 11 0 0 32
อ.บ้านด่านลานหอย 10 13 1 0 24
รวม 76 ร.ร.
1 สาขา
45 2 1 124 ร.ร.
1 สาขา
จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น Excel (10 มิ.ย.2566)


..              

 [13 พ.ค. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั Super administrator View : 302

 [06 พ.ค. 67] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ Super administrator View : 4507

 [03 พ.ค. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 2983

 [30 เม.ย. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 907

 [24 เม.ย. 67] สถานที่สอบรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 478

 [22 เม.ย. 67] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator View : 866

 [19 เม.ย. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร่าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator View : 4497

 [19 เม.ย. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร่าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 2165

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศการเลิกชยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1973

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1645

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1781

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1895

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1856

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1803

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1705

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกาศการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1889

 [23 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัง(จิตพินิจประชาสรรค์) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างและงานก่อสร้าง สพฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Super administrator View : 8

 [23 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนบ้านลำคลองยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างและงานก่อสร้าง สพฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Super administrator View : 6

 [23 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องงน้ำหน้องส้วมนักเรียนนชาย 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Super administrator View : 7

 [23 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงคีรีฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องงน้ำหน้องส้วมนักเรียนนชาย4 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Super administrator View : 7

 [09 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนบ้านลำคลองยาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 101

 [08 พ.ค. 67] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงแซมอาคาเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างฯ ตามประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ Super administrator View : 105

 [08 พ.ค. 67] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2567 ประกวดราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ตามประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ Super administrator View : 113

 [07 พ.ค. 67] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย4/49ด้วยวิถีประกวดราคา ตามประกาศโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) Super administrator View : 106

 [20 พ.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2567 Super administrator View : 17

 [18 เม.ย. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 Super administrator View : 168

 [19 มี.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Super administrator View : 252

 [16 ก.พ. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2567 Super administrator View : 222

 [25 ม.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2566 Super administrator View : 450

 [17 ธ.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Super administrator View : 500

 [20 พ.ย. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2566 Super administrator View : 849

 [27 ต.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566 Super administrator View : 698

 [15 ส.ค. 65] คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 Super administrator View : 1493

 [23 พ.ย. 64] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 1771

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ Super administrator View : 2796

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน Super administrator View : 2875

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Super administrator View : 2458

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Super administrator View : 3787

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Super administrator View : 3019

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 3531

 [28 เม.ย. 67] Njj Montri View : 132

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ตู้หนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.11.178
Online อยู่ : 19
วันนี้ 194
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 194
ปีนี้ 194
รวมทั้งหมด 194
Record: 194 (24.05.2024)
( Counter 24-05-2024 )