ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

อ.ก.ต.ป.น.

คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.)

1.นายวีระ  พุ่มไม้
รอง.ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ประธานกรรมการ
2.นางสาววีณา แสนโกศิก
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
รองประธานกรรมการ
3.นางคมคาย  หลินเจริญ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.นางรจนา พ่วงพี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
5.นางรัตนา เสนาพิทักษ์
ผอ.บริหารงานบุคคล
กรรมการ
6.นางยุพิน พงษ์ปรีชา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
7.นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
8.นางพรพนา  สุขอ่ำ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9.นางวาริน นะริน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กรรมการ
10.นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก
นัุกทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
กรรมการ
11.ว่าที่ร้อยตรี สมัชญ์  วรรณโชค
นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
12.นายอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง
กรรมการ
13.นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
กรรมการ
14.นายจักรกฤษณ์  ใจทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)
กรรมการ
15.นายปราโมทย์ อยู่อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง
กรรมการ
16.นายสุทัศน์  หลินเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง
กรรมการ
17.นายเยี่ยม  ต้นกลั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม
กรรมการ
18.นายนครินทร์ ผิวอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
กรรมการ
19.นางเชวง ครุธเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจัง
กรรมการ
20.นายจรัญ  บุญตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก
กรรมการ
21.นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”
กรรมการ
22.นายบุญเกิด  เผือกใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)
กรรมการ
23.นางสาวฆัสรา สำคัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
กรรมการ
24.นางบำรุงรัตน์  เจนนาวิน
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
25.นางสมปอง  ราษี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
26.นางสิรธญา  แก้วเนย
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
27.นางสาวจันทวรรณ  ทองคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
28.นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
29.นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
30.นางศรัญญารัตน์  พรมลา
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
31.นางสาวพิชญาภา  นาคทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
32.นางบุญยืน  กันจิตร
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
33.นายวิทูล  อยู่บุญ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
34.นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการ
35.นางประพรศิลป์  ชมนก
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
36.นางณัฐพัชร  ด่านจิระมนตรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37.นายไกรสร  พรมลา
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูล : อ.ก.ต.ป.น. เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2899

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.172.188
Online อยู่ : 20
วันนี้ 343
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 343
ปีนี้ 343
รวมทั้งหมด 343
Record: 343 (26.09.2023)
( Counter 26-09-2023 )
https://virgobet88.id/https://kita99.prohttps://kita99.idhttps://jangan-menyerah.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/data/virgobet88/index.htmlhttps://virgobet88.pages.dev/https://zodiak.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/kita99.htmlhttps://asia788.id/https://karmabet88.id/https://ohmystarapp.com/https://kita99.club/https://hilda.d2ug0wld4iyzom.amplifyapp.com/https://spaceman-finent.powerappsportals.com/https://karmatoto.comhttps://dewata88.id/http://178.128.60.200/https://solo.to/lotre4dhttps://solo.to/karmatotohttps://heylink.me/lotre4d/https://link.space/@lotre4dhttps://heylink.me/karmatoto/https://link.space/@karmatotohttps://kita99.worldhttps://asia788.worldhttps://green-beach-0dcee0000.3.azurestaticapps.net/https://green-beach-0dcee0000.3.azurestaticapps.net/kita99/https://green-beach-0dcee0000.3.azurestaticapps.net/virgobet/https://green-beach-0dcee0000.3.azurestaticapps.net/karmabet88/https://tokobangunan.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/index.htmlhttp://juragan.southeastasia.cloudapp.azure.com/https://cuan633.id/https://blue-flower-0428bb400.3.azurestaticapps.net/https://blue-flower-0428bb400.3.azurestaticapps.net/slot-habanero/https://green-beach-0dcee0000.3.azurestaticapps.net/asia788/http://juragan.southeastasia.cloudapp.azure.com/cuan633/http://juragan.southeastasia.cloudapp.azure.com/asia788/https://grosirjajanan.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/kita99-slot/index.htmlhttps://grosirjajanan.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/virgo-88/index.htmlhttps://karmabet88.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.html