ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

 
  ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ  
1.นางอุไรวรรณ โพธิ์วรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย
2.นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ
3.นายปราโมทย์ อยู่อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอคีรีมาศ
4.นายนครินทร์ ผิวอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย
     
   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
 
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
1.นายภาณุพงศ์ ชูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) รองประธานเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นางวันเพ็ญ สุวรรณผู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
 5.นางรัดดา ชูมา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"   หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม 
 
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
1.นายบุญเกิด เผือกใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางปัญจพร แสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพระ รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงศ์กา ครูโรงเรียนบ้านบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  
1.นางสาวฆัสรา สำคัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางสาววาริน คล่ำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวศศิวิมล สืบเหล็ก ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
 
  ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)   
1.นายจักรกฤษณ์ ใจทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นายจำเนียร ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวศศิวมล แดงอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง  
1.นางสาวชรินยา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรักรัก รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวนพประภา ธรรมดา ครูโรงเรียนบ้านดงเดือย เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 4.นางปั้นหยี พุ่มไม้  ครูโรงเรียนวัดคุ้งยาง หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองบัว  
1.นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่าย 
2.นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ  รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางวิระภรณ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง  เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นายพัฒน์ สุทธการ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
 
    ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านน้ำลาด  
1.นายสุทัศน์ หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประธานกลุ่มเครือข่าย 
2.นายสมพงษ์ คำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  รองประธานกลุ่มเครือข่าย 
3.นายณรงค์ พ่วงไผ่ ครูโรงเรียนบ้านน้ำลาด  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
     
 
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
 
    ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  
1.นายกฤษดา แจ่มทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ประธานกลุ่มเครือข่าย
2.นางกลมวรรณ ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามมัคคีวิทยา รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นายนรากร โตบำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
     
   
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
 
  ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดมุจลินทาราม  
1.นายเยี่ยม ต้นกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ประธานกลุ่มเครือข่าย
2.นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นายพิสิษฐ เพ็งประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นางชะอ้อน อยู่แย้ม ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
     
 
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย  
1.นายรัฐพล โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ประธานกลุ่มเครือข่่าย
2.นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นางสาวสมคิด บุญบูรณ์ รอง.ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นางสาวสมคิด บุญบูรณ์ รอง.ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
   
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม
 
  ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  
1.นายจรัญ บุญตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ประธานกลุ่มเครือข่าย
2.นายศิวากร แก้วมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นายวสันต์ ขำแย้ม ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นายวสันต์ ขำแย้ม ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ข้อมูล : กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เผยแพร่โดย : Super administrator View : 16846

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.200.194.255
Online อยู่ : 25
วันนี้ 359
เมื่อวานนี้ 149
เดือนนี้ 508
ปีนี้ 508
รวมทั้งหมด 508
Record: 359 (13.07.2024)
( Counter 13-07-2024 )

https://bigdata.nb2.go.th/dist/img/credit/

https://bigdata.nb2.go.th/creative/

https://bigdata.nb2.go.th/plugins/

https://sukhothai1.go.th/userfiles/wave/

https://sukhothai1.go.th/actionplan/area/modules/

https://bigdata.nb2.go.th/plugins/dropzone/min/font/

https://bigdata.nb2.go.th/dist/img/credit/console/

https://sukhothai1.go.th/iud/dist/data/

https://sukhothai1.go.th/web/plugins/chartjs/config/

https://nurse.nrru.ac.th/css/console/

https://nurse.nrru.ac.th/css/file/images/

https://nurse.nrru.ac.th/css/img/data/

https://casmallappally.ihrd.ac.in/images/icon/img/

https://casmallappally.ihrd.ac.in/images/common/source/

http://casmallappally.ihrd.ac.in/Templates/

http://casmallappally.ihrd.ac.in/cache/helixultimate/

http://casmallappally.ihrd.ac.in/cas_google/casongoogle_data/

http://rayong2.go.th//ALFA_DATA/alfacgiapi/

http://rayong2.go.th//wit/webservice/

http://rayong2.go.th/nitikorn/wp-admin/aset/

http://rayong2.go.th/km/fonts/data/

http://rayong2.go.th/enew/images/admin/config/source/

https://fauvertprofessionnel.fr/wp-includes/css/dist/editor/config/

https://fauvertprofessionnel.fr/wp-includes/images/media/img/

https://www.aru.ac.th/application/core/suicident/

https://www.aru.ac.th/application/views/fixed/

http://appssabah.moe.gov.my/modules/mod_wrapper/

http://appssabah.moe.gov.my/administrator/templates/isis/img/

https://fauvertprofessionnel.fr/wp-includes/certificates/

https://fauvertprofessionnel.fr/wp-includes/assets/acces/

https://fauvertprofessionnel.fr/wp-includes/Text/Diff/Engine/

http://rsw-systems.com/storage/js/invest/

http://rsw-systems.com/storage/css/images/

http://rsw-systems.com/storage/packages/tinymce/tools/tasks/

https://rsw-systems.com/storage/files/list/source/

https://rsw-systems.com/storage/packages/tinymce/src/san/

http://rsw-systems.com/storage/js/invest/

https://aru.ac.th/dsd/config/data/

https://www.aru.ac.th/icac2023/intro/css/

https://songsuk.alro.go.th/SARABURI/scss/source/

https://songsuk.alro.go.th/SOOKSUK/dist/data/

https://songsuk.alro.go.th/SARABURI/obrazky/acces/

https://www.aru.ac.th/application/hooks/sql/acces/

https://www.ccit.go.th/about/policies/system/

https://www.ccit.go.th/history/images/person/

https://dogsqueensland.org.au/config/data/

https://dogsqueensland.org.au/js/console/

https://publicaciones.sudamericano.edu.ec/api/v2/

https://publicaciones.sudamericano.edu.ec/locale/pt_PT/config/tmp/

https://publicaciones.sudamericano.edu.ec/locale/el_GR/data/source/

https://sciencetech.nrru.ac.th/sciweek/uploads/firstpage/

https://publicaciones.sudamericano.edu.ec/controllers/tab/settings/siteAccessOptions/inject/

https://sciencetech.nrru.ac.th/admin/pages/Upload/server/php/pic/QQ8188/

https://sciencetech.nrru.ac.th/admin/pages/Upload/server/php/files/data/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/block-bindings/QQ8188/

https://sciencetech.nrru.ac.th/admin/pages/Upload/server/php/files/data/img/console/

https://sciencetech.nrru.ac.th/admin/pages/Upload/server/php/pic/img/source/

https://sal.universidadlatino.edu.mx/admin/tool/analytics/QQ8188/

https://interaction.postech.ac.kr/wp-includes/widgets/QQ8188/

https://interaction.postech.ac.kr/wp-includes/theme-compat/QQ8188/

https://interaction.postech.ac.kr/wp-content/uploads/2023/07/

https://interaction.postech.ac.kr/wp-includes/images/media/data/config/

https://sal.universidadlatino.edu.mx/admin/user/data/files/

https://sal.universidadlatino.edu.mx/admin/templates/custom/data/

https://syspree.com/wp-includes/images/smilies/ALFA_DATA/QQ8188/

https://syspree.com/wp-admin/js/QQ8188/

https://syspree.com/wp-includes/Requests/library/tmp/config/

https://syspree.com/wp-includes/customize/custom/fonts/data/

https://samutprakancity.go.th/backend/asset/html/

https://intranet.mpaj.gov.my/displaySystem/memo/

https://samutprakancity.go.th/asset/images/home/tmp/source/

https://samutprakancity.go.th/asset/images/home/tmp/data/

https://hkc.vn/wp-includes/images/media/css/data/

https://hkc.vn/wp-includes/customize/css/data/config/

https://digi.library.tu.ac.th/event/event/fonts/data/css/temp/

https://digi.library.tu.ac.th/directive/assets/css/pages/data/permanent/

https://bme.rsu.ac.th/heart/project/surgeon/candidate/patient/config/

https://bme.rsu.ac.th/heart/project/surgeon/candidate/patient/data/

https://hkc.vn/wp-includes/certificates/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/blocks/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/user/templates/QQ8188/

https://hkc.vn/wp-includes/fonts/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/admin/QQ8188/

https://digi.library.tu.ac.th/bookfind/config/QQ8188/

https://digi.library.tu.ac.th/bookfind/reserve/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/user/tests/QQ8188/

https://home.ewubd.edu/administrator/newapplicant/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/css/aspirant/QQ8188/

https://intranet.mpaj.gov.my/blast/QQ8188/

https://bme.rsu.ac.th/heart/mem/tiger/QQ8188/

https://www.pitanga.pr.gov.br/ALFA_DATA/QQ8188/

https://home.ewubd.edu/administrator/QQ8188/

https://investargentina.org.ar/uploads/QQ8188/

https://intranet.mpaj.gov.my/earthy/QQ8188/

https://aiu.edu.my/wp-admin/ALFA_DATA/alfacgiapi/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/comment/QQ8188/

https://fda.gov.lr/web/libraries/QQ8188

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/assets/QQ8188/

https://mikrokredit.selangor.gov.my/storage/pesertadocuments/590916715026/111645/guar/QQ8188/

https://lms1.teamleaseuniversity.ac.in/course/templates/QQ8188/

https://investargentina.org.ar/fonts/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/user/selector/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/certificates/QQ8188/

http://appssabah.moe.gov.my/mygerak/upload/grand/QQ8188/

https://intranet.mpaj.gov.my/carianwakaf/img/acces/QQ8188/

https://investargentina.org.ar/images/virtual/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/.DS_Store/QQ8188/

https://www.pitanga.pr.gov.br/css/themes/data/css/

https://www.pitanga.pr.gov.br/upload/banners/config/data/

https://www.pitanga.pr.gov.br/admin/images/QQ8188/

https://fda.gov.lr//web/core/assets/vendor/once/

http://saberes.jujuy.edu.ar/wp-includes/assets/tiger/QQ8188/

https://ebaka.dvs.gov.my/common/uploads/profile_pic_backend/tiger/QQ8188/

https://lms1.teamleaseuniversity.ac.in/availability/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/user/amd/QQ8188/

https://intranet.mpaj.gov.my/cabutan/tiger/QQ8188/

https://investargentina.org.ar/tiger/QQ8188/

https://home.ewubd.edu/pages/tiger/QQ8188/

https://home.ewubd.edu/pages/console/config/data/

https://home.ewubd.edu/temp/person/data/config/

https://home.ewubd.edu/vendor/QQ8188/

https://investargentina.org.ar/images/why/data/people/form/

https://investargentina.org.ar/images/provincias/data/accumulate/

https://investargentina.org.ar/projects/QQ8188/

https://intranet.mpaj.gov.my/ejawat/img/file/dokumen/data/

https://intranet.mpaj.gov.my/fonts/codropsicons/images/console/js/

https://aiu.edu.my/wp-includes/fonts/custom/data/

https://aiu.edu.my/wp-includes/images/media/custom/config/

https://aiu.edu.my/wp-includes/dragon/QQ8188/

https://intranet.mpaj.gov.my/blast/QQ8188/

https://doa.terengganu.gov.my/wp-includes/tiger/QQ8188/

https://doa.terengganu.gov.my/wp-includes/css/dist/editor/data/

https://doa.terengganu.gov.my/wp-includes/fonts/css/data/

https://mikrokredit.selangor.gov.my/storage/pesertadocuments/590916715026/111645/QQ8188/

https://intranet.sat.psu.ac.th/PHPExcel/tiger/QQ8188/

https://muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar/wp-includes/customize/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/l10n/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/analytics/QQ8188/

https://cpu-robot.cpu.ac.th/forms/working/data/config/

https://cpu-robot.cpu.ac.th/forms/working/data/css/

https://beneficios.udlap.mx/wp-includes/pomo/QQ8188/

https://beneficios.udlap.mx/wp-includes/sitemaps/providers/config/source/data/

https://beneficios.udlap.mx/wp-includes/sitemaps/providers/config/source/person/

https://intranet.sat.psu.ac.th/images/data/css/config/source/

https://intranet.sat.psu.ac.th/images/data/css/config/person/

https://intranet.sat.psu.ac.th/modules/mod/QQ8188/

https://muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar/wp-includes/images/media/config/cgi/data/

https://muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar/wp-includes/images/media/config/cgi/css/

https://muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar/wp-includes/images/tiger/QQ8188/

https://www.ttn.id.vn/vendor/tiger/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/cohort/tiger/QQ8188/

https://eipts2staging.mohe.gov.my/storage/permit-mengajar/permohonan/76802/tiger/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/pomo/tiger/QQ8188/

http://appssabah.moe.gov.my/mygerak/upload/tiger/QQ8188/

https://moodle.brusque.sc.gov.br/auth/tiger/QQ8188/

https://cl.thapar.edu/admin/less/tiger/QQ8188/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-admin/tiger/QQ8188/

https://fda.gov.lr/config/sync/tiger/QQ8188/

https://fda.gov.lr/web/gear/file/css/

ttps://fda.gov.lr/web/gear/file/profile/

https://saberes.jujuy.edu.ar/wp-includes/images/media/person/config/

https://saberes.jujuy.edu.ar/wp-includes/images/media/person/data/

http://saberes.jujuy.edu.ar/wp-includes/images/kura/QQ8188/

https://fda.gov.lr/web/themes/kura/QQ8188/

https://devinsentif.motac.gov.my/public/backend/kura/QQ8188/

http://appssabah.moe.gov.my/mygerak/upload/ALFA_DATA/pride/QQ8188/

http://appssabah.moe.gov.my/BK/cli/pride/QQ8188/

https://carandai.mg.gov.br/cli/pride/QQ8188/

https://ehartanah.lphs.gov.my/lphs/www/assets/33ea0654/QQ8188/

https://ehartanah.lphs.gov.my/lphs/www/admin/editor/js/config/data/

https://ehartanah.lphs.gov.my/lphs/www/admin/editor/js/config/source/

https://diveonline.educadium.com/user/tests/fixtures/profile/data/

https://diveonline.educadium.com/user/tests/fixtures/profile/config/

http://appssabah.moe.gov.my/mygerak/upload/test/data/

http://appssabah.moe.gov.my/mygerak/upload/test/config

https://mikrokredit.selangor.gov.my/storage/pesertadocuments/000107101443/112595/phoenix/QQ8188/

https://mikrokredit.selangor.gov.my/storage/pesertadocuments/650315086393/113451/data/img/

https://mikrokredit.selangor.gov.my/storage/pesertadocuments/650315086393/113451/data/fonts/

https://ebaka.dvs.gov.my/common/uploads/pdf/phoenix/QQ8188/

https://lms1.teamleaseuniversity.ac.in/course/classes/external/data/config/

https://lms1.teamleaseuniversity.ac.in/course/classes/external/data/source/

https://ead.ska.com.br/course/format/topics/db/config/

https://ead.ska.com.br/course/format/topics/db/data/

https://devinsentif.motac.gov.my/upload/program/cgi/config/

https://devinsentif.motac.gov.my/upload/program/cgi/data/

https://eperumahan.dbkl.gov.my/eRumah/img/thumbs/source/config/

https://eperumahan.dbkl.gov.my/eRumah/img/thumbs/source/images/

https://lp-pao.go.th/Main60/media/media/images/img/config/

https://lp-pao.go.th/Main60/media/media/images/img/data/

https://upmoto.com.br/config/themes/data/config/

https://upmoto.com.br/config/themes/data/source/

https://mythuat.vanlanguni.edu.vn/images/2019/11/07/data/config/

https://mythuat.vanlanguni.edu.vn/images/2019/11/07/data/label/

https://moodle.gi.edu.ua/backup/converter/imscc1/data/cgi/

https://moodle.gi.edu.ua/backup/converter/imscc1/data/config/

https://www.luismajul.com/media/data/config/cgi/

https://www.luismajul.com/media/data/config/cli/

https://www.ttn.id.vn/admin/assets/fonts/data/

https://www.ttn.id.vn/admin/assets/pages/data/

https://cursos.peritohenriquetabosa.com.br/wp-includes/fonts/data/

https://cursos.peritohenriquetabosa.com.br/wp-includes/js/data/

http://arts.rpu.ac.th/wp-includes/css/phoenix/QQ8188/

http://arts.rpu.ac.th/wp-content/themes/virtue/assets/css/phoenix/QQ8188/

https://diveonline.educadium.com/cache/phoenix/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/Requests/phoenix/QQ8188/

https://asedu.nida.ac.th/wp-includes/SimplePie/phoenix/QQ8188/

https://old.jncasr.ac.in/mel/plugins/phoenix/QQ8188/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/Text/phoenix/QQ8188/

https://lms1.teamleaseuniversity.ac.in/course/report/phoenix/QQ8188/

https://lms1.teamleaseuniversity.ac.in/filter/tex/phoenix/QQ8188/

http://arts.rpu.ac.th/wp-content/upgrade/data/config/

http://arts.rpu.ac.th/wp-content/upgrade/data/label/

https://ebaka.dvs.gov.my/common/uploads/pdf/config/source/

https://ebaka.dvs.gov.my/common/uploads/pdf/config/data/