ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 กิจกรรมปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี Super administrator 26 เม.ย. 66 2187
2 สัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม Super administrator 19 มี.ค. 64 2238
3 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการ Super administrator 19 มี.ค. 64 2305
4 พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 Super administrator 19 มี.ค. 64 2441
5 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 Super administrator 20 มี.ค. 64 2206
6 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร Super administrator 20 มี.ค. 64 2234
7 ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Super administrator 20 มี.ค. 64 2353
8 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE Super administrator 20 มี.ค. 64 2209
9 ร่วมตักบาตรสะพานบุญ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 Super administrator 20 มี.ค. 64 2381
10 ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Super administrator 20 มี.ค. 64 2215
11 จัดประชุมครูสัญจร อำเภอคีรีมาศ Super administrator 20 มี.ค. 64 2279
12 ประชุมครูสัญจร อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 20 มี.ค. 64 2158
13 ประชุมครูสัญจร อำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 20 มี.ค. 64 2310
14 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Super administrator 20 มี.ค. 64 2228
15 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 2294
16 สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมบุคลากรครู นักเรียนแต่งกายชุดผ้าไทย Super administrator 20 มี.ค. 64 2201
17 ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 2145
18 ส่งเสริมครูพัฒนาทักษะ Coding และเทคโนโลยี AI Super administrator 20 มี.ค. 64 2160
19 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 2221
20 วางมาตรการเพื่อประหยัดงบประมาณ Super administrator 20 มี.ค. 64 2188
21 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน Super administrator 20 มี.ค. 64 2312
22 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล Super administrator 20 มี.ค. 64 2191
23 ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2564 Super administrator 02 เม.ย. 66 2163
24 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference Super administrator 20 มี.ค. 64 2309
25 ประชุมมาตรฐานสำนักงาน Super administrator 20 มี.ค. 64 2326
26 ร่วมประชุมทางไกลรับทราบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน Super administrator 20 มี.ค. 64 2137
27 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน Super administrator 20 มี.ค. 64 2242
28 ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการทำลายหนังสือราชการ Super administrator 20 มี.ค. 64 2192
29 เผยแพร่ภารกิจผ่านรายการวิทยุ Super administrator 20 มี.ค. 64 2178
30 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช Super administrator 20 มี.ค. 64 2227
31 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ Super administrator 20 มี.ค. 64 2406
32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ ปี 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 2210
33 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 2192
34 ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังปิดเรียนกรณีพิเศษ Super administrator 20 มี.ค. 64 2149
35 ประชุมแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน Super administrator 20 มี.ค. 64 2155
36 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 2361
37 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบทางไกล Super administrator 20 มี.ค. 64 2147
38 จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน Super administrator 20 มี.ค. 64 2231
39 ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่ จ .สุโขทัย Super administrator 20 มี.ค. 64 2287
40 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Super administrator 20 มี.ค. 64 2461
41 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 2241
42 ต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล Super administrator 20 มี.ค. 64 2151
43 ศึกษาดูงาน KRS และครุภัณฑ์ เติมกลยุทธ์ เสริมประสิทธิภาพงาน Super administrator 20 มี.ค. 64 2140
44 MOU สร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Super administrator 20 มี.ค. 64 2245
45 MOU บุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 20 มี.ค. 64 2250
46 ตรวจคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา Super administrator 20 มี.ค. 64 2157
47 จัดประชุมเตรียมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 2103
48 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 2399
49 ลงพื้นที่โรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน Super administrator 20 มี.ค. 64 2350
50 ลงพื้นที่โรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน Super administrator 20 มี.ค. 64 2201
51 นิเทศบูรณาการ ให้กำลังใจเพื่อนครู Super administrator 20 มี.ค. 64 2057
52 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย Super administrator 20 มี.ค. 64 2286
53 รับรางวัลเสมาพิทักษ์ Super administrator 20 มี.ค. 64 2623
54 ศึกษาดูงานเตรียมยกระดับผล ITA Super administrator 20 มี.ค. 64 2051
55 การตรวจสุขภาพเชิงรุก Super administrator 20 มี.ค. 64 2066
56 Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน ผอ.สพท. Super administrator 20 มี.ค. 64 2032
57 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Super administrator 20 มี.ค. 64 2054
58 กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์สำนักงานเขตสุจริต Super administrator 02 เม.ย. 64 2000
59 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป. Super administrator 02 เม.ย. 64 2233
60 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 02 เม.ย. 64 2008
61 เปิดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 02 เม.ย. 64 2107
62 สำรวจพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน Super administrator 02 เม.ย. 64 2099
63 ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Super administrator 02 เม.ย. 64 2118
64 ร่วมสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Super administrator 02 เม.ย. 64 2024
65 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจราชการ Super administrator 02 เม.ย. 64 2013
66 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. Super administrator 02 เม.ย. 64 2143
67 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) Super administrator 02 เม.ย. 64 2071
68 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 02 เม.ย. 64 2039
69 ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจการสอบ RT Super administrator 02 เม.ย. 64 2028
70 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator 02 เม.ย. 64 1993
71 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมสนามสอบความสามารถทางการอ่าน (RT) Super administrator 02 เม.ย. 64 2101
72 ประธานเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) Super administrator 02 เม.ย. 64 2065
73 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้ตรวจราชการประจำคลัสเตอร์ 17 Super administrator 02 เม.ย. 64 2160
74 ประชุมชี้แจงการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) Super administrator 02 เม.ย. 64 2036
75 การฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 02 เม.ย. 64 2039
76 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย Super administrator 02 เม.ย. 64 2063
77 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ NT Super administrator 02 เม.ย. 64 1976
78 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต Super administrator 02 เม.ย. 64 2106
79 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ Super administrator 02 เม.ย. 64 2545
80 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ Super administrator 02 เม.ย. 64 2293
81 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 2148
82 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา อำเภอคีรีมาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 2112
83 ตักบาตรรับอรุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี Super administrator 04 เม.ย. 64 1989
84 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา อำเภอบ้านด่านลานหอย สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 2003
85 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา อำเภอกงไกรลาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 2079
86 พิธีมอบทุนการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 05 เม.ย. 64 2275
87 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 เม.ย. 64 2193
88 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 เม.ย. 64 2168
89 เปิดอาคารเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 เม.ย. 64 2069
90 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม Big Cleaning Day วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 เม.ย. 64 1999
91 ประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาออนไลน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 เม.ย. 64 2055
92 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 พ.ค. 64 2057
93 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 พ.ค. 64 2014
94 ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 พ.ค. 64 1961
95 ประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 พ.ค. 64 2058
96 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 พ.ค. 64 2152
97 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 พ.ค. 64 2022
98 ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 พ.ค. 64 2145
99 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 พ.ค. 64 2075
100 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มิ.ย. 64 2058
101 สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มิ.ย. 64 2035
102 สพป.สุโขทัย เขต 1 เชิดชูเกียรตินักเรียน มอบเหรียญ Hero สอบ O-NET และ NT คะแนนเต็ม 100 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มิ.ย. 64 2162
103 สพป.สุโขทัย เขต 1 ฉีดวัคซีนโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มิ.ย. 64 2205
104 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมพร้อมเปิดเทอม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 มิ.ย. 64 2097
105 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมชี้แจงแนวการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 มิ.ย. 64 2042
106 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มิ.ย. 64 2009
107 สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดเรียน 100% ผอ.เขต นำทีมติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ปูพรมครบทุกโรงเรียน Montri 20 มี.ค. 66 2039
108 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.เมืองสุโขทัย Montri 20 มี.ค. 66 2019
109 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.คีรีมาศ Montri 20 มี.ค. 66 1948
110 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.กงไกรลาศ Montri 20 มี.ค. 66 1985
111 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.บ้านด่านลานหอย Montri 20 มี.ค. 66 2137
112 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกฝังองค์ความรู้ให้บุคลากรรู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม Montri 20 มี.ค. 66 2081
113 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมยกระดับผลการประเมิน ITA ออนไลน์ Montri 20 มี.ค. 66 2111
114 สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต Montri 20 มี.ค. 66 1955
115 สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 2180
116 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมิน ITA Online สำหรับสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 2140
117 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม อ.ก.ต.ป.น. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 1970
118 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนา รอง.ผอ.สถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 2082
119 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการนิเทศโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนร่วมพัฒนา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.ค. 64 2041
120 สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับ ผอ.สพร. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.ค. 64 2116
121 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 Super administrator 18 ก.ค. 64 2327
122 สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ก.ค. 64 1955
123 สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ก.ค. 64 2097
124 สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ก.ค. 64 2035
125 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 ส.ค. 64 2095
126 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาช่วงโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 ส.ค. 64 2068
127 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมปลุกจิตสำนึก เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ส.ค. 64 2036
128 ถวายพระพรวันแม่แห่งขาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ส.ค. 64 1987
129 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับทราบนโยบาย ศธ.จุดยืนลดภาระทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ส.ค. 64 2037
130 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจดูแลต้นไม้ ผักปลอดสาร โคก หนอง นา สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ส.ค. 64 2015
131 ผวจ.สุโขทัย เยี่ยมชม โคก หนอง นา สพป.สุโขทัย เขต 1 โครงการต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 ส.ค. 64 1965
132 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบน้ำดื่มผู้ว่าฯสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือช่วงโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 ส.ค. 64 2069
133 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจมอบน้ำดื่ม ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 64 2134
134 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 64 2166
135 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ด้วยระบบทางไกล 11 ต.ค. 64 2326
136 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการขยายชั้นเรียนระดับ ม.ต้น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 พ.ย. 64 1920
137 ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 จับมือศึกษานิเทศก์มอบนโยบายพร้อมแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 พ.ย. 64 1979
138 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 พ.ย. 64 1906
139 Sri-in Coffee And Bakery เสริมอาชีพ สร้างรายได้นักเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 พ.ย. 64 1922
140 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 พ.ย. 64 1931
141 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 64 1899
142 พิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 64 1884
143 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ธ.ค. 64 1906
144 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ธ.ค. 64 1914
145 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ธ.ค. 64 1939
146 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ธ.ค. 64 1912
147 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันอ่านสารานุกรมไทย เล่ม 42 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ธ.ค. 64 1890
148 ก.ต.ป.น. สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ธ.ค. 64 2059
149 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 ธ.ค. 64 1908
150 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ธ.ค. 64 1954
151 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมวาดภาพระบายสี เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด ระดับชั้นประถมศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 ธ.ค. 64 1978
152 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ธ.ค. 64 1916
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ธ.ค. 64 1965
154 สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “SKT1 Model” วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ม.ค. 65 2028
155 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันครูอำเภอกงไกรลาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 65 1880
156 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 65 1894
157 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ม.ค. 65 1895
158 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ผ่านระบบ ZOOM MEETING วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 ม.ค. 65 1959
159 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายพลิกโฉมการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและปฐมวัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 ม.ค. 65 1921
160 สนามสอบจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สนามสอบที่ 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 ก.พ. 65 1922
161 สนามสอบจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สนามสอบที่ 2-3 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.พ. 65 1889
162 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.พ. 65 1900
163 สอบครูผู้ช่วย สนามสุโขทัย จัดมาตรการเข้มป้องกันโควิด ป้องกันการทุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 ก.พ. 65 2137
164 สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ก.พ. 65 1908
165 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ก.พ. 65 1908
166 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 14 ก.พ. 65 2194
167 พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 65 1916
168 สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มเทคนิคการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 65 1930
169 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ก.พ. 65 1933
170 สพป.สุโขทัย เขต 1 ให้ความรู้สถานศึกษาการดูแลนักเรียนยากจน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 ก.พ. 65 1893
171 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมประธานสนามสอบ เตรียมความพร้อมสอบ RT และ NT วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 ก.พ. 65 1927
172 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 ก.พ. 65 1892
173 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มี.ค. 65 2016
174 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมเทคนิคการดูแลพฤติกรรมเด็กวัยเรียนให้ครูสุโขทัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มี.ค. 65 1884
175 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 มี.ค. 65 1913
176 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วม MOU แผนปฏิบัติการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 มี.ค. 65 1947
177 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์ COVID-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มี.ค. 65 1955
178 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 มี.ค. 65 1898
179 จ.สุโขทัย ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 มี.ค. 65 1888
180 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 มี.ค. 65 2026
181 สพป.สุโขทัย เขต 1 ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มี.ค. 65 1890
182 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มี.ค. 65 5998
183 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มี.ค. 65 2084
184 ประชุมแผนการศึกษาระดับภาค Super administrator 17 มี.ค. 65 1860
185 ประชุมการหนุนเสริมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม Super administrator 17 มี.ค. 65 1894
186 จังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี สพป.สุโขทัย เขต 1 รับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 มี.ค. 65 2182
187 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มี.ค. 65 1908
188 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 เม.ย. 65 2018
189 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 เม.ย. 65 1896
190 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 เม.ย. 65 1939
191 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 เม.ย. 65 1912
192 สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 เม.ย. 65 1868
193 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 เม.ย. 65 1954
194 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 พ.ค. 65 1990
195 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 พ.ค. 65 1969
196 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 พ.ค. 65 1977
197 สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะครูผู้สอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 พ.ค. 65 2032
198 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบที่ 3 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 พ.ค. 65 1909
199 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 19 พ.ค. 65 2067
200 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 พ.ค. 65 2060
201 สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Active Learning สำหรับครู ป.2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 พ.ค. 65 1948
202 สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูนาฏศิลป์ต้นแบบ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 พ.ค. 65 2061
203 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 พ.ค. 65 4088
204 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มิ.ย. 65 2061
205 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 มิ.ย. 65 2000
206 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 มิ.ย. 65 1925
207 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 มิ.ย. 65 1861
208 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 มิ.ย. 65 1875
209 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ร.8” วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 มิ.ย. 65 1938
210 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาผ่านกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 มิ.ย. 65 1865
211 ผอ.เขต พบเพื่อนครูอำเภอคีรีมาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 มิ.ย. 65 1882
212 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 มิ.ย. 65 1888
213 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล วัลยา ผกามาศ ชำนิ 14 มิ.ย. 65 1849
214 ศน.สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะด้านศิลปะให้นักเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 14 มิ.ย. 65 1871
215 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 มิ.ย. 65 1831
216 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 มิ.ย. 65 1886
217 ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกงไกรลาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 มิ.ย. 65 1876
218 ผอ.เขต พบเพื่อนครู อ.บ้านด่านลายหอย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 มิ.ย. 65 1900
219 สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 มิ.ย. 65 1912
220 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัด MOU บุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มิ.ย. 65 1861
221 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกฝังองค์ความรู้ให้บุคลากรรู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มิ.ย. 65 1905
222 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมิน ITA ออนไลน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มิ.ย. 65 1905
223 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 มิ.ย. 65 1885
224 หนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ.ครั้งที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 มิ.ย. 65 1870
225 สพป.สุโขทัย เขต 1 พาน้องกลับมาเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 มิ.ย. 65 1906
226 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัด MOU ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มิ.ย. 65 1799
227 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกฝังองค์ความรู้สถานศึกษาในสังกัด รู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มิ.ย. 65 1826
228 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมิน ITA ออนไลน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มิ.ย. 65 1823
229 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 ก.ค. 65 1867
230 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.ค. 65 1837
231 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมครูปฐมวัยพัฒนาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.ค. 65 1922
232 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 65 1868
233 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.ค. 65 1885
234 กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ก.ค. 65 1876
235 สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการครองตน ครองงาน ให้บุคลากร วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ก.ค. 65 1932
236 สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 ก.ค. 65 1870
237 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1835
238 สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1839
239 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1886
240 สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1897
241 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 ส.ค. 65 1851
242 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 ส.ค. 65 1894
243 สพป.สุโขทัย เขต 1 คัดเลือก Best Practice ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ส.ค. 65 1990
244 ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ส.ค. 65 1890
245 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ส.ค. 65 1875
246 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากรศูนย์แนะแนว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 65 2043
247 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 65 2516
248 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 ส.ค. 65 2376
249 สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 14 ต.ค. 65 2115
250 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 31 ส.ค. 65 1973
251 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 ก.ย. 65 2036
252 สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ก.ย. 65 2087
253 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ก.ย. 65 2273
254 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร วันเกียรติยศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 ก.ย. 65 1894
255 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 17 ต.ค. 65 2079
256 ต้อนรับ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ต.ค. 65 1911
257 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ต.ค. 65 2083
258 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 ต.ค. 65 1940
259 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 31 ต.ค. 65 1848
260 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 31 ต.ค. 65 1868
261 เปิดเรียนวันแรก ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามมาตรการความปลอดภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 พ.ย. 65 1811
262 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 พ.ย. 65 1862
263 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ Super administrator 07 พ.ย. 65 1976
264 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 พ.ย. 65 2090
265 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 พ.ย. 65 1808
266 สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 พ.ย. 65 1775
267 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 พ.ย. 65 1815
268 สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพเชิงพื้นที่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 พ.ย. 65 1865
269 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 พ.ย. 65 1926
270 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง วันแรกคึกคัก Super administrator 28 พ.ย. 65 2084
271 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 พ.ย. 65 2733
272 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 28 พ.ย. 65 2065
273 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 พ.ย. 65 1833
274 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม จัดกีฬานักเรียน สร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 ธ.ค. 65 1824
275 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ธ.ค. 65 1799
276 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 65 1971
277 สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกาย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 65 1917
278 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบพนักงานราชการ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ธ.ค. 65 1914
279 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมกลุ่มโรงเรียนแกนนำการจัดทำ PA ประจำปี 2566 Super administrator 24 ธ.ค. 65 1927
280 สพป.สุโขทัย เขต 1 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Super administrator 26 พ.ค. 66 1817
281 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต Super administrator 26 พ.ค. 66 1804
282 งานวันครู 2566 Super administrator 26 พ.ค. 66 1805
283 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 66 1892
284 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 66 1790
285 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 66 1851
286 Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 ม.ค. 66 1890
287 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 ม.ค. 66 1798
288 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.พ. 66 1841
289 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.พ. 66 1771
290 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการจัดทำ PA วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ก.พ. 66 1798
291 สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ก.พ. 66 1833
292 สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข Montri 20 มี.ค. 66 1757
293 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ RT ป.1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ก.พ. 66 1786
294 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ก.พ. 66 1837
295 พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ 22 มี.ค. 66 1848
296 คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รับนโยบายการดำเนินงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 66 1956
297 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมกรรมการคุมสอบ RT ป.1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 66 2207
298 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี และมาตรฐานสำนักงาน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ก.พ. 66 2191
299 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ก.พ. 66 2144
300 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ก.พ. 66 1727
301 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 ก.พ. 66 2047
302 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 Montri 20 มี.ค. 66 1893
303 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบของ ก.ต.ป.น. และการประเมินห้องเรียนคุณภาพ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มี.ค. 66 1856
304 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มี.ค. 66 1837
305 สพป.สุโขทัย เขต 1 Workshop สร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม SchoolMIS วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 มี.ค. 66 1880
306 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 มี.ค. 66 2014
307 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรายงานตัวชี้วัดในรูปแบบองค์รวม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 มี.ค. 66 2215
308 สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 เม.ย. 66 2013
309 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมรับทราบนโยบายการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 เม.ย. 66 1572
310 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 เม.ย. 66 1751
311 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 เม.ย. 66 1623
312 สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 เม.ย. 66 1605
313 สพป.สุโขทัย เขต 1 รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสรับสงกรานต์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 เม.ย. 66 1647
314 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการและนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 เม.ย. 66 1721
315 สพป.สุโขทัย เขต 1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไตรมาส 2 สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 เม.ย. 66 2103
316 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 เม.ย. 66 1599
317 ผลการประเมินความพึงพอใจ สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 เม.ย. 66 1725
318 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา Super administrator 26 พ.ค. 66 2100
319 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 2 Super administrator 26 พ.ค. 66 1398
320 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบVideo Conference ครั้งที่ 2 Super administrator 26 พ.ค. 66 1420
321 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สมถรรถนะ 5 ประการ Super administrator 26 พ.ค. 66 1460
322 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) Super administrator 26 พ.ค. 66 1410
323 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 Super administrator 26 พ.ค. 66 1406
324 ประชุมคณะกรรมการตรวจผลงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย Super administrator 26 พ.ค. 66 1394
325 รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงาน Super administrator 26 พ.ค. 66 1497
326 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ Super administrator 24 พ.ค. 66 1727
327 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Super administrator 26 พ.ค. 66 1731
328 ประชุมเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ Super administrator 26 พ.ค. 66 1583
329 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน Super administrator 31 พ.ค. 66 1393
330 ติดตามมาตรการความปลอดภัยเปิดภาคเรียน Super administrator 31 พ.ค. 66 1413
331 ร่วมประชุมเตรียมการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย Super administrator 31 พ.ค. 66 1383
332 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 31 พ.ค. 66 1399
333 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 31 พ.ค. 66 1378
334 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ Super administrator 31 พ.ค. 66 1394
335 ประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง Super administrator 31 พ.ค. 66 1393
336 ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ Super administrator 31 พ.ค. 66 1396
337 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT NT O-NET Super administrator 31 พ.ค. 66 1410
338 รับการตรวจติดตามการจัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา Super administrator 31 พ.ค. 66 1550
339 อบรมเชิงปฏิบัิตการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน Super administrator 31 พ.ค. 66 1390
340 รับการตรวจเยี่ยม ปพ.3 ออนไลน์ โรงเรียนวัดปากพระ Super administrator 31 พ.ค. 66 1472
341 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Montri 12 มิ.ย. 66 1453
342 เตรียมความพร้อมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาระดับสถานศึกษา Super administrator 01 มิ.ย. 66 1474
343 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 07 มิ.ย. 66 1589
344 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรข้าวสารอารหารเเห่ง ฯ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1376
345 ร่วมพิธีถวายยเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล Super administrator 09 มิ.ย. 66 1400
346 อบรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1375
347 พบเพื่อนครูอำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 09 มิ.ย. 66 1384
348 ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในพื้นที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 09 มิ.ย. 66 1387
349 พบเพื่อนครูอำเภอคีรีมาศ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1421
350 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1420
351 พบเพื่อนครูอำเภอเมืองสุโขทัย Super administrator 12 มิ.ย. 66 1526
352 ประกาศเขตจำนงสุจริต Super administrator 13 มิ.ย. 66 1394
353 อบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต Super administrator 13 มิ.ย. 66 1479
354 อบรมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leanring Super administrator 13 มิ.ย. 66 1429
355 ประชุมออนไลน์การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 Super administrator 13 มิ.ย. 66 1490
356 มอบแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องอุปโภคบริโภค Super administrator 13 มิ.ย. 66 1484
357 ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ Super administrator 15 มิ.ย. 66 1469
358 ประชุมกลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Super administrator 15 มิ.ย. 66 1487
359 ร่วมงานครบรอบ 64 ปี และพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย Super administrator 16 มิ.ย. 66 1484
360 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (SKT1st LLR by Active Learning Center) Super administrator 20 มิ.ย. 66 1423
361 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 20 มิ.ย. 66 1398
362 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล Super administrator 22 มิ.ย. 66 1396
363 ีร่วมใจบริจาคโลหิต Super administrator 22 มิ.ย. 66 1374
364 ประชุมการดำเนินการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย Super administrator 22 มิ.ย. 66 1387
365 เตรียมการพัฒนาตนเองออนไลน์ E-learning Super administrator 26 มิ.ย. 66 1420
366 สพป.สุโขทัย เขต 1 ทำพิธีตั้งวิหารพระ ศาลพระภูมิและศาลตายาย Super administrator 27 มิ.ย. 66 1372
367 ประชุมลูกเลือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 Super administrator 27 มิ.ย. 66 1386
368 ประชุมชี้แจงคณะกรมมการตัดสินการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย Super administrator 27 มิ.ย. 66 1388
369 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Super administrator 27 มิ.ย. 66 1424
370 ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก Super administrator 27 มิ.ย. 66 1393
371 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 Super administrator 27 มิ.ย. 66 1650
372 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) Super administrator 27 มิ.ย. 66 1433
373 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ Super administrator 29 มิ.ย. 66 1445
374 อบรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 29 มิ.ย. 66 1414
375 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สุโขทัย) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ Super administrator 29 มิ.ย. 66 1493
376 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Super administrator 29 มิ.ย. 66 1464
377 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 03 ก.ค. 66 1365
378 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย Super administrator 03 ก.ค. 66 1431
379 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวของ ด.ญ.สุชัญญา พ่วงจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต Super administrator 03 ก.ค. 66 1398
380 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาดารเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 04 ก.ค. 66 1346
381 ประชุมกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 Super administrator 04 ก.ค. 66 1395
382 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. Super administrator 05 ก.ค. 66 1380
383 พิธีเปิดงานชุมนุม Super administrator 05 ก.ค. 66 1433
384 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทั้ง 3 ค่ายย่ Super administrator 05 ก.ค. 66 1463
385 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Super administrator 05 ก.ค. 66 1411
386 พิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน Super administrator 05 ก.ค. 66 1428
387 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง Super administrator 14 ก.ค. 66 1349
388 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Super administrator 14 ก.ค. 66 1373
389 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ครั้งที่ 5/2566 Super administrator 14 ก.ค. 66 1409
390 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ Super administrator 14 ก.ค. 66 1406
391 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช Super administrator 14 ก.ค. 66 1441
392 การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Super administrator 14 ก.ค. 66 1506
393 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบา Super administrator 20 ก.ค. 66 1479
394 ารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 Super administrator 21 ก.ค. 66 1456
395 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ Super administrator 25 ก.ค. 66 1499
396 แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Super administrator 27 ก.ค. 66 1450
397 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Super administrator 03 ส.ค. 66 1396
398 ถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Super administrator 03 ส.ค. 66 1384
399 “Show & Share on English Language Teaching Innovations”เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Super administrator 03 ส.ค. 66 1554
400 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 ส.ค. 66 1502
401 ประธานการเรียกตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 04 ส.ค. 66 1532
402 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (SKT 1ST LLR by Active Learning Center) Super administrator 04 ส.ค. 66 1509
403 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเข้าระบบบริหาร จัดการเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัล Content Management System : CMS Super administrator 08 ส.ค. 66 1344
404 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 6/2566 Super administrator 08 ส.ค. 66 1461
405 การคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี Super administrator 08 ส.ค. 66 1500
406 รายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 08 ส.ค. 66 1748
407 รับการประเมินตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ของนายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร Super administrator 08 ส.ค. 66 1911
408 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา Super administrator 09 ส.ค. 66 1805
409 ประชุมวางแผนการดำเนินการตามโครงการมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator 08 ก.ย. 66 1892
410 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Super administrator 18 ก.ย. 66 1629
411 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย Super administrator 18 ก.ย. 66 2262
412 ประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 18 ก.ย. 66 2377
413 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 27 ก.ย. 66 1182
414 ประชุมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียน Super administrator 27 ก.ย. 66 1167
415 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ Super administrator 27 ก.ย. 66 1148
416 ร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. และสภากาแฟ Super administrator 27 ก.ย. 66 1358
417 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 12 ต.ค. 66 1092
418 ประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 12 ต.ค. 66 1235
419 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Super administrator 13 ต.ค. 66 1252
420 ประชุมสังเคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 16 ต.ค. 66 1125
421 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับประธานศูนย์และประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน Super administrator 18 ต.ค. 66 1165
422 รับมอบนโยบายด้านการบริหารการศึกษาภายในจังหวัดสุโขทัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย Super administrator 18 ต.ค. 66 1181
423 รับชมรายการพุธเข้าข่าว สพฐ.และประชุมสภากาแฟ Super administrator 18 ต.ค. 66 1121
424 ประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับบุคลากรในสังกัด Super administrator 18 ต.ค. 66 1165
425 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 Super administrator 21 ต.ค. 66 1060
426 ประชุมมอบนโยบายและให้โอวาทนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา Super administrator 21 ต.ค. 66 1090
427 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกล้วยวางแผนดำเนินงานปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน Super administrator 21 ต.ค. 66 1159
428 แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 Super administrator 23 ต.ค. 66 1065
429 ร่วมกิจกรรมน้อมระลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 กับจังหวัดสุโขทัย Super administrator 23 ต.ค. 66 1110
430 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว Super administrator 24 ต.ค. 66 1201
431 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 26 ต.ค. 66 1151
432 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 26 ต.ค. 66 1152
433 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข Super administrator 27 ต.ค. 66 1080
434 ปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน Super administrator 27 ต.ค. 66 1079
435 ร่วม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดสุโขทัย Super administrator 30 ต.ค. 66 1084
436 แสดงสัญลักษณ์เจตจำนงเป็นเขตสุจริต ไม่ข้องเกี่ยวและไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน Super administrator 30 ต.ค. 66 997
437 ประชุมบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Super administrator 30 ต.ค. 66 1107
438 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย Super administrator 30 ต.ค. 66 1002
439 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย Super administrator 31 ต.ค. 66 1000
440 ประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร Super administrator 31 ต.ค. 66 982
441 ประชุมคณะกรรมการตามโครงการคาราวานรวมใจ เปิดเทอมใหม่ ตรวจเยี่ยม 100% ภ Super administrator 31 ต.ค. 66 1141
442 คาราวานรวมใจ เปิดเทอมใหม่ ตรวจเยี่ยม 100% Super administrator 02 พ.ย. 66 1110
443 ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” Super administrator 02 พ.ย. 66 1169
444 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา Super administrator 03 พ.ย. 66 1108
445 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด Super administrator 03 พ.ย. 66 1108
446 ร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตระพังละมุด Super administrator 08 พ.ย. 66 981
447 ประชุมชี้แจงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 Super administrator 08 พ.ย. 66 983
448 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต ไม่ข้องเกี่ยวและไม่ทนต่อการทุจริต Super administrator 08 พ.ย. 66 1020
449 ประชุมสัญจร ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 08 พ.ย. 66 1093
450 ประชุมสัญจร ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2 อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 09 พ.ย. 66 997
451 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2 Super administrator 09 พ.ย. 66 1036
452 ประชุมสัญจร ผอ.เขต พบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอคีรีมาศ Super administrator 10 พ.ย. 66 1027
453 ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 Super administrator 10 พ.ย. 66 1061
454 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดหนองบัว อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 13 พ.ย. 66 991
455 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 13 พ.ย. 66 1085
456 รายงานตัวครูผู้ช่วย Super administrator 13 พ.ย. 66 1077
457 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (Evaluation Team) Super administrator 14 พ.ย. 66 1088
458 ประชุมการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator 14 พ.ย. 66 1000
459 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 14 พ.ย. 66 1563
460 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 Super administrator 16 พ.ย. 66 1049
461 ตรวจความชำรุดเสียหายของอาคารเรียนขั้นวิกฤติ Super administrator 16 พ.ย. 66 1120
462 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Super administrator 16 พ.ย. 66 1040
463 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 Super administrator 16 พ.ย. 66 1102
464 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองหน้าด่าน Super administrator 17 พ.ย. 66 1031
465 ประชุมเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน Super administrator 17 พ.ย. 66 1056
466 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี Super administrator 17 พ.ย. 66 1098
467 ตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังทอง Super administrator 20 พ.ย. 66 1082
468 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2566 ณ ตระพังตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Super administrator 20 พ.ย. 66 1118
469 ประชุมการเตรียมการแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Super administrator 23 พ.ย. 66 1025
470 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4 Super administrator 23 พ.ย. 66 1081
471 กีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่าง สพป.สุโขทัย เขต 1 และ สพป. ตาก เขต 1 Super administrator 23 พ.ย. 66 1245
472 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Super administrator 24 พ.ย. 66 1139
473 ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Super administrator 24 พ.ย. 66 1066
474 ร่วมกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข Super administrator 27 พ.ย. 66 934
475 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 Super administrator 27 พ.ย. 66 943
476 จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2566 Super administrator 27 พ.ย. 66 968
477 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย Super administrator 27 พ.ย. 66 1054
478 ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานและร่วมพิธีขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ Super administrator 27 พ.ย. 66 1090
479 พบปะและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 28 พ.ย. 66 975
480 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Super administrator 28 พ.ย. 66 1000
481 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 Super administrator 28 พ.ย. 66 939
482 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 29 พ.ย. 66 945
483 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 Super administrator 29 พ.ย. 66 943
484 บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 29 พ.ย. 66 1010
485 ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานและเข้าร่วม พิธีขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน Super administrator 29 พ.ย. 66 960
486 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” Super administrator 29 พ.ย. 66 1012
487 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 29 พ.ย. 66 1076
488 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 29 พ.ย. 66 1153
489 ร่วมรับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 Super administrator 01 ธ.ค. 66 1054
490 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 01 ธ.ค. 66 1062
491 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 03 ธ.ค. 66 1008
492 พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 Super administrator 04 ธ.ค. 66 949
493 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 04 ธ.ค. 66 998
494 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 04 ธ.ค. 66 997
495 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 66 1409
496 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 66 1032
497 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 06 ธ.ค. 66 1036
498 เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 06 ธ.ค. 66 1190
499 งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 06 ธ.ค. 66 1465
500 รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 ราย และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ราย Super administrator 06 ธ.ค. 66 3523
501 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Super administrator 08 ธ.ค. 66 704
502 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 Super administrator 08 ธ.ค. 66 716
503 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Super administrator 08 ธ.ค. 66 719
504 เปิดงานการแข่งขันกีฬา “หนูรักกีฬา ปตท.สผ.” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม Super administrator 12 ธ.ค. 66 738
505 รายงานตัวพนักงานราชการ Super administrator 13 ธ.ค. 66 785
506 เปิดงานกีฬานักเรียนระดับกลุ่มเครื่อข่าย รร.บ้านสวนศรีธานีเกมส์ Super administrator 15 ธ.ค. 66 867
507 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 18 ธ.ค. 66 870
508 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator 18 ธ.ค. 66 910
509 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566 Super administrator 19 ธ.ค. 66 954
510 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย “โรงเรียนสายรุ้ง” ประจำปี 2566 Super administrator 29 ธ.ค. 66 942
511 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา Super administrator 08 ม.ค. 67 722
512 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต บริเวณหน้าเสาธง สพป.สุโขทัยเขต 1 Super administrator 08 ม.ค. 67 718
513 สมาคมลูกเสือลุ่มน้ำยมและคณะอนุกรรมการพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ประชุมเตรียมการจัดทำผ้าป่าพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” Super administrator 08 ม.ค. 67 886
514 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 Super administrator 11 ม.ค. 67 717
515 ประชุ,ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 12 ม.ค. 67 746
516 เยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และมอบของขวัญวันเด็ก Super administrator 11 ม.ค. 67 933
517 รอง ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1 รับการให้คำปรึกษา Coaching Team Super administrator 15 ม.ค. 67 818
518 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 15 ม.ค. 67 802
519 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่2/2567 Super administrator 15 ม.ค. 67 818
520 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Super administrator 24 ม.ค. 67 652
521 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2567 Super administrator 24 ม.ค. 67 679
522 ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (MST) Super administrator 24 ม.ค. 67 683
523 กีฬาสานสัมพันธ์"หวันโลกเกมส์" ครั้งที่2 Super administrator 24 ม.ค. 67 757
524 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 24 ม.ค. 67 648
525 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 24 ม.ค. 67 699
526 รับรางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประจำปี 2566 Super administrator 24 ม.ค. 67 643
527 งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 Super administrator 24 ม.ค. 67 802
528 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2567 Super administrator 24 ม.ค. 67 705
529 เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง Super administrator 24 ม.ค. 67 742
530 เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 24 ม.ค. 67 958
531 ประชุมสภากาแฟ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย Super administrator 25 ม.ค. 67 727
532 พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่4/2567 และประชุมสภากาแฟ Super administrator 25 ม.ค. 67 776
533 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” Super administrator 29 ม.ค. 67 721
534 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 29 ม.ค. 67 722
535 ประชุมจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 29 ม.ค. 67 779
536 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่1/2567 Super administrator 31 ม.ค. 67 848
537 ประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปี Super administrator 01 ก.พ. 67 775
538 ร่วมชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 5/2567 Super administrator 01 ก.พ. 67 814
539 ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง ของบประมาณอาหารกลางวัน Super administrator 06 ก.พ. 67 782
540 เข้าเเถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 08 ก.พ. 67 701
541 มอบเกียรติบัตรรางวัลโต๊ะทำงานสะอาด Super administrator 08 ก.พ. 67 678
542 รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน Super administrator 08 ก.พ. 67 749
543 สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการ จ.ตาก Super administrator 12 ก.พ. 67 663
544 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 Super administrator 12 ก.พ. 67 670
545 "พฤหัสเช้า ข้าว สพฐ." ครั้งที่ 6/2567 Super administrator 12 ก.พ. 67 713
546 เยี่ยมสถานศึกษา รร.บ้านยางเมือง Super administrator 12 ก.พ. 67 648
547 พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน Super administrator 12 ก.พ. 67 716
548 เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ภาคเรียนที่2 Super administrator 12 ก.พ. 67 792
549 เยี่ยมสถานศึกษา รร.วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) Super administrator 12 ก.พ. 67 809
550 เยี่ยมสถานศึกษา รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) Super administrator 12 ก.พ. 67 859
551 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2567 Super administrator 13 ก.พ. 67 823
552 เข้าแถวเค้ารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 13 ก.พ. 67 845
553 KICK OFF ดูแลความปลอดภัยสถานศึกษา Super administrator 14 ก.พ. 67 746
554 สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ Super administrator 15 ก.พ. 67 710
555 ประชุมการเสนอขอรับการสนับสนนงบประมาณ งบดำเนินการฯ Super administrator 15 ก.พ. 67 737
556 เยี่ยมสนามสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 16 ก.พ. 67 722
557 เยี่ยมสนามสอบ RT และประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา Super administrator 16 ก.พ. 67 635
558 จิบกาแฟ แชร์ความรัก Super administrator 16 ก.พ. 67 757
559 นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ.สพป.สท 1เยี่ยม รร.ศรีคีรีมาศวิทยา Super administrator 16 ก.พ. 67 681
560 ร่วมงานบวงสรวงพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ ประจำปี2567 Super administrator 16 ก.พ. 67 777
561 พสน.สังกัด สพป.สท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯในช่วงวันวาเลนไทน์ Super administrator 16 ก.พ. 67 801
562 พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2567 Super administrator 21 ก.พ. 67 437
563 เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่าย รร.สิงหวัฒน์ Super administrator 21 ก.พ. 67 435
564 ประเมินสถานศึกษา รร.บ้านวังขวัญ Super administrator 21 ก.พ. 67 463
565 ร่วมแข่งขันกีฬา "รุ่งอรุณเกมส์" ประจำปี 2567 Super administrator 21 ก.พ. 67 493
566 เข้าเเถวเคารพธงชาติแล้วกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 21 ก.พ. 67 476
567 รับรายงานตัวข้าราชการครู Super administrator 21 ก.พ. 67 562
568 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.อนุบาลสุโขทัย Super administrator 28 ก.พ. 67 433
569 พิธีเปิดการแข่งขันกีฑา-กีฬานักเรียน อำเภอคีรีมาศ Super administrator 28 ก.พ. 67 409
570 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567 Super administrator 28 ก.พ. 67 449
571 ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา Super administrator 28 ก.พ. 67 456
572 เปิดงานกีฬา-กีฑานักเรียน "เมืองหน้าด่านเกมส์" Super administrator 28 ก.พ. 67 483
573 ประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) Super administrator 28 ก.พ. 67 531
574 จิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ Super administrator 28 ก.พ. 67 511
575 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ Super administrator 28 ก.พ. 67 552
576 ตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ Super administrator 28 ก.พ. 67 506
577 ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฯ Super administrator 08 มี.ค. 67 425
578 การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์(MST) Super administrator 08 มี.ค. 67 479
579 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 08 มี.ค. 67 425
580 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) Super administrator 08 มี.ค. 67 426
581 ประเมินนักเรียนพระราชทาน รร.อนุบาลสุโขทัย Super administrator 08 มี.ค. 67 429
582 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการน้อมนำพระบรมราโชบายฯ Super administrator 08 มี.ค. 67 428
583 ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน Super administrator 08 มี.ค. 67 428
584 เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 08 มี.ค. 67 551
585 พิธีมอบเกียรติบัตร กลัดเข็มเกียรติยศ รร.อนุบาลสุโขทัย Super administrator 08 มี.ค. 67 518
586 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับคำแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลฯ Super administrator 08 มี.ค. 67 505
587 ประชุมสภากาแฟ Super administrator 08 มี.ค. 67 535
588 โครงการบ้านวิชาการ รร.วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) Super administrator 11 มี.ค. 67 404
589 ครูดีศรีสุโขทัย 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator 11 มี.ค. 67 526
590 ประชุม ก.ต.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 11 มี.ค. 67 496
591 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาฯ Super administrator 11 มี.ค. 67 473
592 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดครั้งที่1/2567 Super administrator 11 มี.ค. 67 476
593 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Super administrator 19 มี.ค. 67 404
594 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 410
595 ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ Super administrator 19 มี.ค. 67 492
596 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 505
597 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 420
598 เยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการนักเรียน Super administrator 19 มี.ค. 67 464
599 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 491
600 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 22 มี.ค. 67 444
601 ประชุมสภากาแฟ Super administrator 22 มี.ค. 67 437
602 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 22 มี.ค. 67 479
603 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัย Super administrator 22 มี.ค. 67 436
604 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 22 มี.ค. 67 417
605 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย Super administrator 22 มี.ค. 67 425
606 เปิดบ้านวิชาการ Super administrator 22 มี.ค. 67 483
607 ต้อนรับกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา Super administrator 22 มี.ค. 67 446
608 ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย Super administrator 22 มี.ค. 67 489
609 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2567 Super administrator 22 มี.ค. 67 513
610 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน Super administrator 26 มี.ค. 67 473
611 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี Super administrator 26 มี.ค. 67 542
612 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า Super administrator 27 มี.ค. 67 437
613 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 26 มี.ค. 67 512
614 พิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึก 60 ปี รุ่นจงทำดี Super administrator 27 มี.ค. 67 400
615 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน Super administrator 27 มี.ค. 67 391
616 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง Super administrator 27 มี.ค. 67 481
617 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Super administrator 27 มี.ค. 67 454
618 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม Super administrator 27 มี.ค. 67 524
619 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 27 มี.ค. 67 524
620 ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 29 มี.ค. 67 416
621 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง Super administrator 29 มี.ค. 67 452
622 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม Super administrator 29 มี.ค. 67 463
623 ร่วมถ่ายภาพและวีดีทัศน์งานประเพณีสงกรานต์ Super administrator 29 มี.ค. 67 525
624 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิหวัฒน์ Super administrator 29 มี.ค. 67 544
625 ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Super administrator 01 เม.ย. 67 427
626 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี Super administrator 01 เม.ย. 67 434
627 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี Super administrator 01 เม.ย. 67 399
628 วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Super administrator 01 เม.ย. 67 418
629 เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 02 เม.ย. 67 406
630 มอบเกียรติบัตรรางวัลโต๊ะทำงานสะอาด Super administrator 02 เม.ย. 67 464
631 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 02 เม.ย. 67 481
632 ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Super administrator 02 เม.ย. 67 455
633 ประชุม ก.ต.ป.น. Super administrator 02 เม.ย. 67 474
634 รับรายงานตัวและมอบโอวาทข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator 03 เม.ย. 67 512
635 Coaching การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator 04 เม.ย. 67 434
636 Coaching การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator 04 เม.ย. 67 452
637 รณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ Super administrator 04 เม.ย. 67 463
638 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 06 เม.ย. 67 415
639 อนุรักษ์ประเพณีไทย Super administrator 06 เม.ย. 67 431
640 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ Super administrator 06 เม.ย. 67 588
641 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "Sukhothai Icy Day" Super administrator 09 เม.ย. 67 447
642 ร่วมประชุมสภากาแฟ แลวิถีไทย Super administrator 09 เม.ย. 67 491
643 กิจกรรมสรงน้ำพระ สงกรานต์ 2567 Super administrator 18 เม.ย. 67 434
644 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Super administrator 18 เม.ย. 67 506
645 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่า สงกรานต์ 2567 Super administrator 22 เม.ย. 67 431
646 ประชุม อ.ก.ค.ส. ครั้งที่ 5/2567 Super administrator 24 เม.ย. 67 388
647 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม Super administrator 24 เม.ย. 67 408
648 ประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย Super administrator 24 เม.ย. 67 407
649 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม Super administrator 24 เม.ย. 67 438
650 รับมอบนโยบายการเตรีมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 Super administrator 24 เม.ย. 67 441
651 ตรวจสุขภาพประจำปี Super administrator 24 เม.ย. 67 409
652 ตรวจสุขภาพประจำปี Super administrator 24 เม.ย. 67 433
653 รองอารีย์ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาด 2567 Super administrator 26 เม.ย. 67 387
654 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง Super administrator 26 เม.ย. 67 439
655 ประชุม PMQA4.0 ปี 2567 Super administrator 26 เม.ย. 67 447
656 ประชุมกรอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ Super administrator 26 เม.ย. 67 456
657 รองวีระ ร่วมประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ Super administrator 29 เม.ย. 67 507
658 อบรมหลักสูตร “ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” Super administrator 06 พ.ค. 67 392
659 รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 06 พ.ค. 67 395
660 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Super administrator 06 พ.ค. 67 407
661 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ(ว.PA) Super administrator 06 พ.ค. 67 434
662 ประชุมวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Super administrator 06 พ.ค. 67 401
663 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 06 พ.ค. 67 431
664 ประธานดำเนินการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์ ) Super administrator 06 พ.ค. 67 459
665 ประธานเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ Super administrator 07 พ.ค. 67 440
666 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( OBEC Content Center ) Super administrator 07 พ.ค. 67 533
667 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Super administrator 20 พ.ค. 67 289
668 ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันฯ และตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ว14 Super administrator 20 พ.ค. 67 268
669 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5 Super administrator 20 พ.ค. 67 266
670 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 20 พ.ค. 67 290
671 ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลบง (MOU) เครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข Super administrator 20 พ.ค. 67 270
672 การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Super administrator 20 พ.ค. 67 291
673 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 20 พ.ค. 67 283
674 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการพัฒนา "กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น" Super administrator 20 พ.ค. 67 284
675 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง Super administrator 20 พ.ค. 67 323
676 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2567 ปีแห่งการเรียนดี มีความสุข Super administrator 21 พ.ค. 67 309
677 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” อำเภอคีรีมาศ Super administrator 27 พ.ค. 67 278
678 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 57 ” Super administrator 21 พ.ค. 67 317
679 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น”อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 27 พ.ค. 67 281
680 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา Super administrator 24 พ.ค. 67 351
681 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” อำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 27 พ.ค. 67 303
682 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” อำเภอเมืองสุโขทัย Super administrator 27 พ.ค. 67 333
683 พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง“ Super administrator 27 พ.ค. 67 311
684 อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “ The CXO ” Chief Exponential Officer ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษา แห่งศตวรรษที่ 21 Super administrator 28 พ.ค. 67 347
685 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 Super administrator 28 พ.ค. 67 363
686 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator 30 พ.ค. 67 307
687 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดโครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคู่มือการจัดโครงการทักษะเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่ Super administrator 30 พ.ค. 67 314
688 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอกงไกรลาศ Super administrator 31 พ.ค. 67 318
689 ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Super administrator 31 พ.ค. 67 296
690 ประเมิน “ ครุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ” Super administrator 31 พ.ค. 67 284
691 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดสินการประกวด Super administrator 31 พ.ค. 67 307
692 ประชุมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 31 พ.ค. 67 308
693 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี บุญบั้งไฟ Super administrator 31 พ.ค. 67 370
694 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 Super administrator 02 มิ.ย. 67 196
695 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ ตามแนวทางการประเมิน PISA Super administrator 02 มิ.ย. 67 183
696 ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย Super administrator 02 มิ.ย. 67 186
697 ประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 02 มิ.ย. 67 222
698 พิธีเปิดงานการจำหน่ายเข็มตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Super administrator 02 มิ.ย. 67 245
699 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี Super administrator 04 มิ.ย. 67 99
700 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี Super administrator 04 มิ.ย. 67 71
701 เข้าแถวเคารพธงชาติ Super administrator 04 มิ.ย. 67 61
702 มอบเกียรติบัตรรางวัลโต๊ะทำงานสะอาด Super administrator 04 มิ.ย. 67 82
703 ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต Super administrator 04 มิ.ย. 67 94
704 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Super administrator 05 มิ.ย. 67 84
705 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 Super administrator 07 มิ.ย. 67 61
706 เปิดการประชุมการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 พ Super administrator 07 มิ.ย. 67 112
707 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Super administrator 09 มิ.ย. 67 66
708 ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 Super administrator 09 มิ.ย. 67 72
709 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย Super administrator 09 มิ.ย. 67 74
710 การจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 09 มิ.ย. 67 113
711 ร่วมงานรัฐพิธี คล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล Super administrator 10 มิ.ย. 67 98
712 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่สอง Super administrator 12 มิ.ย. 67 57
713 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานบริหารวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 12 มิ.ย. 67 53
714 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 12 มิ.ย. 67 83
715 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ Super administrator 13 มิ.ย. 67 84
716 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น รับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ Super administrator 14 มิ.ย. 67 63
717 ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น รับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Super administrator 14 มิ.ย. 67 83
718 ร่วมกิจกรรม โครงการ 72 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า Super administrator 16 มิ.ย. 67 90
719 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Canva Super administrator 18 มิ.ย. 67 71
720 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต Super administrator 19 มิ.ย. 67 58
721 ประชุมรอง ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ หน่วย Super administrator 19 มิ.ย. 67 93
722 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 20 มิ.ย. 67 53
723 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 20 มิ.ย. 67 87
724 ร่วมการสัมมนาโครงการ “ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 53 “ Super administrator 24 มิ.ย. 67 25
725 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 24 มิ.ย. 67 25
726 เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล Super administrator 24 มิ.ย. 67 48
727 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 24 มิ.ย. 67 54
728 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค Super administrator 24 มิ.ย. 67 54
729 ระชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 Super administrator 24 มิ.ย. 67 60
730 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 25 มิ.ย. 67 51
731 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR Super administrator 25 มิ.ย. 67 57
732 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 26 มิ.ย. 67 32
733 วันต่อต้านยาเสพติดโลก Super administrator 26 มิ.ย. 67 51
734 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา Super administrator 27 มิ.ย. 67 21
735 ติดตามคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรียน Super administrator 27 มิ.ย. 67 20
736 ร่วมพิธีเปิดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด Super administrator 27 มิ.ย. 67 22
737 จิบกาแฟ แชร์วัฒนธรรม Super administrator 27 มิ.ย. 67 18
738 ประชุมตรวจสอบเอกสาร Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT Super administrator 27 มิ.ย. 67 34
739 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” Super administrator 27 มิ.ย. 67 33
740 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” Super administrator 27 มิ.ย. 67 31
741 เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรียน Super administrator 27 มิ.ย. 67 60
742 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ Super administrator 30 มิ.ย. 67 28
743 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. Super administrator 30 มิ.ย. 67 43
744 ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานพุทธศิลป์สกุลช่างไทย Super administrator 30 มิ.ย. 67 61
745 โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. Super administrator 01 ก.ค. 67 32
746 เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 01 ก.ค. 67 33
747 ปรับสภาพภูมิทัศน์ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 01 ก.ค. 67 55
748 ประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 03 ก.ค. 67 20
749 กิจกรรม 5 ส Big cleaning day Super administrator 03 ก.ค. 67 20
750 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย Super administrator 04 ก.ค. 67 27
751 ตรวจเอกสารหลักฐาน IEP Online Super administrator 03 ก.ค. 67 38
752 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ( วันครู 2504 ) Super administrator 03 ก.ค. 67 38
753 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ Super administrator 03 ก.ค. 67 60
754 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Super administrator 04 ก.ค. 67 51
755 ประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี Super administrator 08 ก.ค. 67 21
756 ประชุมแนวทางการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 08 ก.ค. 67 29
757 ประธานพิธีรับมอบสุขาดี มีความสุข และรับมอบทุนการศึกษา Super administrator 08 ก.ค. 67 40
758 ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ Super administrator 08 ก.ค. 67 36
759 ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ Super administrator 08 ก.ค. 67 149
760 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 21 ปี ของ สพฐ. Super administrator 09 ก.ค. 67 25
761 ประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานราชการ Super administrator 09 ก.ค. 67 26
762 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 09 ก.ค. 67 28
763 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 10 ก.ค. 67 46
764 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ อำเภอคีรีมาศ Super administrator 12 ก.ค. 67 3
765 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะนอก ( ประชานุเคราะห์) Super administrator 12 ก.ค. 67 3
766 ประธานเปิดโครงการรักภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2567 Super administrator 12 ก.ค. 67 2
767 ร่วมประชุมหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ทางการศึกษา Super administrator 12 ก.ค. 67 4
768 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสระนาลอย Super administrator 12 ก.ค. 67 0
769 ประธานเปิดการประชุมการดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ Super administrator 12 ก.ค. 67 2
770 การจัดสรรทุนการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 12 ก.ค. 67 4
771 ประธานประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Super administrator 12 ก.ค. 67 4
772 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" Super administrator 12 ก.ค. 67 4
773 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/ 2567 Super administrator 12 ก.ค. 67 2
774 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกล้วย Super administrator 12 ก.ค. 67 2
775 เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Super administrator 12 ก.ค. 67 1
776 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง Super administrator 12 ก.ค. 67 11
777 เยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดมุจรินทาราม Super administrator 12 ก.ค. 67 12
778 เยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ Super administrator 12 ก.ค. 67 13
779 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย Super administrator 12 ก.ค. 67 12

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ